Tìm theo: Từ khóa:
Stt Trạm bơm Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha) Lưu lượng cấp (l/s) Số máy bơm/Loại mô tơ
1. Bà Tô Phổ Văn Đức Phổ 1994 0 30 30 125 1,LT
2. Bàu Cấu Phổ Văn Đức Phổ 1994 0 100 60 1000 2,LT
3. Cây Gáo Phổ An Đức Phổ 1976 0 30 30 125 1,LT
4. Đá Mồng Phổ Nhơn Đức Phổ 2005 0 120 0 300 2,LT
5. Đập Điện Phổ Nhơn Đức Phổ 2005 0 100 0 300 2,L
6. Đò Mốc Phổ Quang Đức Phổ 1978 0 20 10 900 2,LT
7. Đồng Đốc Phổ Quang Đức Phổ 1978 0 30 20 900 2,LT
8. Gò Giữa Phổ Minh Đức Phổ 1978 0 23 23 380 3,LT
9. Gò Mốc Phổ Văn Đức Phổ 1997 0 40 40 250 2,LT
10. Hội An 1 Phổ An Đức Phổ 2005 0 60 50 900 2,LT
11. N2 Liệt Sơn Phổ Cường Đức Phổ 2006 0 250 200 1450 3,LT
12. Ông Chính Phổ Quang Đức Phổ 1976 0 60 60 125 2,LT
13. Tân Bình Phổ Minh Đức Phổ 1994 0 50 30 900 2,LT
14. Tân Tự Phổ Minh Đức Phổ 1994 0 50 30 1000 2,LT
15. TB số 1 Phổ Cường Đức Phổ 2010 0 50 50 125 1,LT
16. TB số 2 Phổ Cường Đức Phổ 2010 0 50 50 125 1,LT
17. Thanh Bình Phổ Thuận Đức Phổ 1998 0 50 50 250 2,LT
18. Thủy Triều Phổ Văn Đức Phổ 1995 0 60 35 900 2,LT
19. Trà Câu Phổ Văn Đức Phổ 1994 0 80 50 1350 3,LT
20. Trạm bơm Bù Bú Phổ Châu Đức Phổ 2013 0 100 0 0 0,LT
[Có 20 trạm bơm]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155730
Đang trực tuyến: 25