Tìm theo: Từ khóa:
Stt Trạm bơm Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha) Lưu lượng cấp (l/s) Số máy bơm/Loại mô tơ
1. An Long Đức Hiệp Mộ Đức 1984 0 55 52 0 1,Mô tơ 33
2. Bàu Súng Đức Chánh Mộ Đức 1994 0 0 0 0 3,Mô tơ 33
3. Bờ Tân Đức Nhuận Mộ Đức 1983 0 119 119 0 2,Mô tơ 33
4. Cầu Sắt Đức Nhuận Mộ Đức 1983 0 10 10 0 1,Mô tơ 33
5. Cây Si Đức Hòa Mộ Đức 2000 0 30 25 0 2,Mô tơ 33
6. Đầm Bàu Đức Lợi Mộ Đức 1985 0 40 25 0 2,Mô tơ 33
7. Đồng Rừng Đức Thắng Mộ Đức 2011 0 60 35 0 1,Mô tơ 20
8. Đức Vĩnh Đức Phú Mộ Đức 2001 0 121 70 0 2,Mô tơ 33
9. Gò Mèn Đức Lân Mộ Đức 1992 0 120 82 0 2,Mô tơ 33
10. Lỗ Cá Đức Tân Mộ Đức 2011 0 60 35 0 1,Mô tơ 20
11. Nước Mặn Mộ Đức 1998 0 50 22 0 1,Mô tơ 33
12. Phước Điền Đức Hòa Mộ Đức 1991 0 30 20 0 0,Mô tơ 33
13. Phước Tây 1 Đức Hòa Mộ Đức 1983 0 30 20 0 0,Mô tơ 33
14. Phước Tây 2 Đức Hòa Mộ Đức 1982 0 30 20 0 0,Mô tơ 33
15. Phước Toàn Đức Hòa Mộ Đức 1981 0 20 18 0 1,Mô tơ 33
16. Phước Xã Đức Hòa Mộ Đức 1982 0 30 25 0 1,Mô tơ 33
17. Thanh Long Đức Thắng Mộ Đức 1989 0 40 20 0 2,Mô tơ 33
[Có 17 trạm bơm]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155693
Đang trực tuyến: 24