Bản đồ sơ tán dân
Ngày đưa:  30/07/2014 09:52:44 AM In bài
Khi thiên tai xảy ra hướng dẫn nhân dân sơ tán theo hướng dẫn trong bản đồ

 


Bản quyền ©2011 Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão