Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi: Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn (23/7/2013)
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (Công ty) cho biết, hiện nay 16 hồ nước do Công ty quản lý có mực nước bình quân 45% dung tích thiết kế, trong đó có đến 8 hồ đạt dưới 35% so với thiết kế.
   1    2  
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92786
Đang trực tuyến: 21