Tìm theo: Phân loại:
Từ khóa:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 980/QĐ-UBND 1/6/2017 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 Quyết định
2. 316/QĐ-BNN-TCTL 10/2/2017 QĐ v/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Nước trong Quảng Ngãi Quyết định
3. 29/7/2016 Đề cương kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 Công văn
4. 29/7/2016 Phụ lục kế hoạch phòng chống thiên tai Công văn
5. 6/7/2016 Biểu mẫu thống kê số liệu tổng kết 10 năm thi hành Luật Đê điều Báo cáo
6. 6/7/2016 Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều Báo cáo
7. 165/QĐ-TCTTS-KN 28/3/2016 Quyết đinh ban hành Phương án PCTT theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với ngành thủy sản Quyết định
8. 03/CT-TTg 3/2/2016 Chỉ thị v/v tăng cường công tác PCTT và TKCN 2016-2020 Chỉ thị
9. 105/QĐ-UBND 20/1/2016 Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ngãi Quyết định
10. 01/2016/QD-TTg 19/1/2016 QĐ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai Quyết định
11. 58/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định v/v Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định
12. 59/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định v/v Quy định mức thu thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Quyết định
  1    2    3    4    5    6    7    
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156797
Đang trực tuyến: 20