Ngày đưa:  31/07/2014 03:41:40 PM
Cán bộ công chức qua các thời kỳ

 A. Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý Đê điều Tỉnh Quảng Ngãi:

Tiền thân của Chi cục Thủy lợi và PCLB Quảng Ngãi là Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý Đê điều Tỉnh Quảng Ngãi. Được thành lập tại Quyết định số: 1721/QĐ-UB ngày 03/7/1996 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

I. Lãnh đạo Chi cục gồm:

1/ Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Hồng (1996);

2/ Phó chi cục trưởng: Võ Cựu (1999);

II. Cán bộ Công chức gồm:

1/ Nguyễn Thanh Lạc (1996);

2/ Trần Văn Hiến (1996);

3/ Nguyễn Thị Hạnh (1996);

4/ Phạm Thị Kim Tuyến (1999);

 

B. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Quảng Ngãi:

Năm 2009 Chi cục Thủy lợi và PCLB Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sát nhập với Phòng Thủy lợi và Phòng Thẩm định sở NN&PTNT tại Quyết định số: 23/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

I. Lãnh đạo Chi cục gồm:

1/ Chi cục trưởng:

- Phan Văn Ơn (2010)

2/ Phó Chi cục trưởng:

- Nguyễn Tư (Phụ trách Chi cục 2009)

- Phan Văn Ơn (2009)

- Lê Thế Thành (2010)

- Nguyễn Thanh Lạc (2011)

II. Cán bộ Công chức gồm:

1/ Phòng Hành chính tổng hợp:

- Phạm Thị Kim Tuyến:

- Nguyễn Thị Tâm:

- Nguyễn Thanh Tú:

- Bùi Thị Đoan Dung:

2/ Phòng Kế hoạch - Qui hoạch:

- Trương Ngọc Hùng

- Trần Văn Hiến (1996);

- Mai Thị Phú.

- Phan Minh Hoành:

- Hồ Hải Khôi Anh:

3/ Phòng Quản lý công trình:

- Nguyễn Thanh Lạc (2011)

- Võ Quốc Hùng;

- Nguyễn Phú Trưởng;

- Lê Quang Nhựt (chuyển về Sở 02/2015)

- Huỳnh Quang Tào:

- Đỗ Sơn:

- Lê Vĩnh Nhanh:

4/ Trung tâm Phòng tránh Thiên tai:

- Bùi Đức Thái:

- Lê Viết Bình:

- Đặng Thị Thảo:

Đính kèm file:
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 118404
Đang trực tuyến: 7