Ngày đưa:  23/02/2016 03:31:35 PM
Gần 340 tỷ đồng sửa chữa, nâng cao an toàn đập trên địa bàn tỉnh
Theo Quyết định 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Quảng Ngãi là một trong 39 địa phương tham gia dự án, với quy mô đầu tư sửa chữa, nâng cấp 20 hồ chứa nước trong giai đoạn từ năm 2016-2022, tổng vốn thực hiện 337,71 tỷ đồng tương ứng 15,01 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của tỉnh là 0,79 triệu USD, vốn vay WB 14,22 triệu USD.

Theo Thông báo của Bộ Tài chính tại Công văn số 18955/BTC-QLN ngày 21/12/2015 về cơ chế tỷ lệ phần vốn vay, Trung ương cho địa phương vay lại đối với tỉnh Quảng Ngãi theo tỷ lệ 25%, lãi suất cho vay lại (bằng lãi suất vay nhà tài trợ và phí dịch vụ) 2%/năm, thời gian cho vay lại 25 năm trong đó có 5 năm ân hạn; phí cam kết phải trả tối đa đối với khoản vốn chưa giải ngân là 0,5%/năm.


Với cơ chế trên, ngân sách tỉnh cân đối bố trí để tham gia phần vốn đối ứng, trả lãi vay và phần vay lại tổng số là 120,583 tỷ đồng. Việc tham gia dự án là điều kiện thuận lợi để Quảng Ngãi từng bước đầu tư sửa chữa, giảm thiểu rủi ro, nâng cao an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
Theo quangngai.gov.vn
Các tin tức khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156794
Đang trực tuyến: 18