Ngày đưa:  24/11/2015 10:37:34 AM
Giáo trình giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) by Seeds Asia

Giáo trình giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) được thực hiện bởi Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam và Seeds Asia nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên và các cán bộ quản lý giáo dục trong việc thực hiện giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học và cuộc sống hằng ngày.

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92830
Đang trực tuyến: 62