Ngày đưa:  03/09/2015 11:07:41 AM
Báo cáo tình hình hạn hán trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 Thực hiện công văn 1211/TCTL-QLCT ngày 19/08/2015 của Tổng cục Thủy lợi v/v chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình hạn hán khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ báo cáo về tình hình hạn hán năm 2015

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155759
Đang trực tuyến: 19