Ngày đưa:  05/08/2015 09:12:43 AM
Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Môi trường nông thôn
Báo cáo gồm 6 chương: Khái quát các sức ép, hiện trạng, tác động tới môi trường nông thôn, hiện trạng công tác quản lý và đề xuất các giải pháp

Nguồn: congnghiepxanh.wordpress.com

Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92781
Đang trực tuyến: 16