Ngày đưa:  29/07/2015 02:32:36 PM
Xanh hóa công nghiệp: Vai trò mới của Cộng đồng, Thị trường và Chính phủ
Báo cáo nghiên cứu chính sách của ngân hàng thế giới. Báo cáo tiếp cận cộng đồng, cung cấp chi tiết những phương pháp đổi mới chính sách quản lý môi trường và các mô hình kiểm soát ô nhiễm hiệu quả ở các nước đang phát triển

  Nguồn: congnghiepxanh.wordpress.com

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92956
Đang trực tuyến: 36