Ngày đưa:  29/07/2015 02:31:05 PM
Việt Nam và biến đổi khí hậu – Báo cáo thảo luận các chính sách phát triển con người bền vững
Báo cáo thảo luận chính sách này là kết quảcủa những đóng góp về chuyên môn và hiểu biết sâu sắc vấn đề cụ thể này của các tổ chức Liên Hợp Quốc khác nhau

  Nguồn: congnghiepxanh.wordpress.com

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 92835
Đang trực tuyến: 66