Ngày đưa:  03/07/2015 09:49:07 AM
Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chịu ảnh hưởng của 06 đợt lốc, 05 đợt mưa, lũ và 02 đợt ATNĐ, 05 cơn bão. Trong đó, các đợt ATNĐ, bão chỉ ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt của ngư dân tỉnh (riêng cơn bão số 4 ảnh hưởng gián tiếp đến khu vực vùng biển và đất liền phía Nam tỉnh); mức lũ trên các sông chỉ ở mức độ dưới báo động 3 

Đính kèm file:
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155734
Đang trực tuyến: 24