Tìm theo: Từ khóa:
Stt Hồ chứa Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha)
1. Đá Bàn Đức Tân Mộ Đức 1982 4 120 39
2. Hóc Mít Đức Phú Mộ Đức 1986 1.8 70 80
3. Hóc Sằm Đức Phú Mộ Đức 1983 7.5 150 82
4. Lỗ Thùng Đức Phú Mộ Đức 1997 2.2 80 20
5. Mạch Điều Đức Phú Mộ Đức 1986 3.6 300 250
6. Ông Tới Đức Lân Mộ Đức 1985 3.1 150 120
[Có 6 hồ]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155687
Đang trực tuyến: 50