Tìm theo: Từ khóa:
Stt Hồ chứa Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha)
1. Cây Quen Hành Tín Tây Nghĩa Hành 2009 2.32 118.5 118.5
2. Đập Làng Hành Tín Tây Nghĩa Hành 1980 4 80 45
3. Đồng Ngỗ Hành Tín Đông Nghĩa Hành 2005 5 45 30
4. Hóc Cài Hành Thiện Nghĩa Hành 0 1.95 0 0
5. Suối Chí Hành Tín Đông Nghĩa Hành 2003 11 230 200
[Có 5 hồ]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 285299
Đang trực tuyến: 56