Tìm theo: Từ khóa:
Stt Hồ chứa Huyện Năm XD DT lưu vực(km2) DT tưới thiết kế(ha) DT tưới thực tế(ha)
1. Cây Xanh Trà Bình Trà Bồng 2011 2.1 36 30
2. Đồng Điền Thị trấn Trà Xuân Trà Bồng 2003 1 6 4.5
3. Gò Bồng Thị trấn Trà Xuân Trà Bồng 2003 1.8 8 6
4. Gò Kêu Trà Bình Trà Bồng 1981 3.2 4 3
5. Giếng Hoãn Trà Bình Trà Bồng 2006 0.5 9 4.5
6. Hố Leo Trà Phú Trà Bồng 1985 2 15 6
7. Hố Võ Trà Bình Trà Bồng 1984 1.5 8 5
8. Rộc Sâu Thị trấn Trà Xuân Trà Bồng 2003 1.5 15 12
9. Sình Kiến Trà Bình Trà Bồng 2005 1.6 100 100
10. Suối Thìn Trà Bùi Trà Bồng 2001 2 25 10
11. Vực Thành Trà Phú Trà Bồng 2010 6.83 120 111.5
[Có 11 hồ]
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 155651
Đang trực tuyến: 16