Bổ nhiệm ông Võ Quốc Hùng giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (17/6/2015)
Cán bộ công chức qua các thời kỳ (9/2/2015)
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi và PCLB Quảng Ngãi (30/7/2014)
Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009 UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Hồ chứa: 120
- Diện tích lưu vực: 370.33 (km2)
- Dung tích: 103.5/116.01 (106m3)
- Năng lực tưới: 7047.8/12586.5 (ha)

Đập dâng: 424
- Diện tích lưu vực: 4014.6 (km2)
- Dung tích: 375.3 (106m3)
- Năng lực tưới: 390853.97/537469.1 (ha)

Trạm bơm: 112
- Diện tích lưu vực: 0 (km2)
- Năng lực: 4966.53/10612 (ha)
- Lưu lượng cấp: 19510 (ha)
- Số máy bơm: 186 (máy)
Lượt truy cập: 156832
Đang trực tuyến: 46